Ještě nemáte svoji Srdcovku?
Je to lehké, stačí si jen vybrat.
0
Kašpárek je smutný
Váš košík je prázdný

Mateřská versus rodičovská dovolená

Pojem „mateřská dovolená“ se často v běžné řeči používá jako obecné označení celé doby, po které rodič celodenně pečuje doma o dítě. Toto období má ale dvě části: mateřskou (do přibližně půl roku věku dítěte) a poté rodičovskou (do dvou až čtyř let věku dítěte – délku můžete volit dle vlastního uvážení). V čem spočívají rozdíly mezi těmito dvěma obdobími?

Mateřská versus rodičovská dovolená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská dovolená

Délka mateřské dovolené je 28 týdnů. Narodí-li se vám dvoj- či vícerčata, máte nárok na mateřskou v délce 37 týdnů. Důležité je zmínit, že tato „dovolená“ nezačíná narozením dítěte, ale nastupuje se na ni 6–8 týdnů před očekávaným termínem porodu (konkrétní datum si můžete sama zvolit kdykoli v tomto časovém rozpětí).

K finančnímu zabezpečení po tuto dobu lze čerpat tzv. peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Abyste však na ni (vy nebo otec dítěte) měla nárok, musíte splnit určité podmínky:

 • účast na nemocenském pojištění (v zaměstnání nebo při podnikání; nezaměňte za zdravotní pojištění) – protože PPM patří mezi dávky nemocenského pojištění, je na toto pojištění vázána
 • nárok na dávku máte i v případě, že vaše účast na nemocenském pojištění sice už skončila, ale na PPM nastoupíte v tzv. ochranné lhůtě – do 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění (což znamená, že jste v době skončení pojištění již byla těhotná)
 • povinná minimální délka účasti na nemocenském pojištění musí být alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech; OSVČ navíc musí platit nemocenské pojištění jako OSVČ minimálně 180 kalendářních dnů v posledních 12 měsících
 • do délky účasti na nemocenském pojištění se pro nárok na PPM započítává také soustavná příprava na budoucí povolání – tj. doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři, pokud bylo toto studium úspěšně dokončeno
 • vyplnit předepsanou žádanku o PPM, kterou vám vystaví váš gynekolog; tu pak odevzdat svému zaměstnavateli, který ji odešle na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení

Peněžitou pomoc v mateřství může místo vás čerpat otec dítěte. Tato varianta je výhodná v situaci, kdy vy podmínky nároku nesplňujete, zatímco váš partner ano. Aby byla tato varianta umožněna, musíte mít s otcem dítěte uzavřenou písemnou smlouvu, že o dítě bude pečovat právě on. PPM může začít čerpat nejdříve po skončení šestinedělí (tj. od sedmého týdne po porodu). Tuto dávku pak dostává 22 týdnů (případně 31 týdnů u dvoj- a vícerčat).

Pokud na PPM nemáte nárok (tj. vy ani otec dítěte nesplňujete výše uvedené požadavky), čerpáte hned po narození dítěte rodičovský příspěvek (viz níže).

Výše PPM

Peněžitá pomoc v mateřství představuje 70 % vašeho průměrného hrubého měsíčního příjmu za poslední rok. Maximální výše PPM je však omezená: pokud jste dosahovala nadstandardních příjmů, výše PPM se vám bohužel patřičně sníží podle daných redukčních hranic (od průměrného denního výdělku nad 942 Kč).

Přechod na rodičovskou

Po skončení výplaty PPM přecházíte vy nebo otec dítěte (ten z vás, který o něj trvale pečuje) na rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená se poskytuje také některému z rodičů dítěte, kterým nárok na PPM nevznikl, a to ode dne narození miminka.

Rodičovský příspěvek (RP)

Rodičovský příspěvek je sociální dávka a žádá se o něj před ukončením pobírání PPM (případně ode dne narození dítěte, pokud na PPM nemáte nárok) na příslušném kontaktním místě státní sociální podpory spadající pod Úřad práce. K vyřízení žádosti budete potřebovat:

 • vyplněný formulář „Žádost o rodičovský příspěvek“
 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte (případně RL všech vašich dětí do čtyř let věku)
 • doklad o tom, jak dlouho a v jaké výši jste pobírala PPM
 • podklady pro stanovení denního vyměřovacího základu od zaměstnavatele (posuzuje se podle toho z rodičů, který má vyšší příjem)
 • promyslete si, v jaké výši budete chtít rodičovský příspěvek pobírat (vysvětlení viz níže)

Rodičovský příspěvek představuje celkem 220 000 Kč. Tuto částku nelze obdržet najednou, ale vyplácí se po částech, v měsíčních intervalech. Částku, kterou budete dostávat, si můžete sama určit, avšak ne zcela libovolně:

 • částku můžete vyčerpat nejdříve během 19 měsíců, maximálně do 4 let věku dítěte
 • minimální měsíční výše je 50 Kč, maximální 11 500 Kč; rodiče s nízkými příjmy mohou pobírat měsíčně až 7 600 Kč, přestože by při výpočtu dle denního vyměřovacího základu na tuto částku nedosáhli
 • pokud se alespoň jeden z rodičů dítěte účastnil nemocenského pojištění, máte právo jednou za tři měsíce výši RP měnit (když např. zjistíte, že jste znovu otěhotněla, vyplatí se vám měsíční částky zvýšit, abyste z celkové sumy 220 000 Kč stihla před přechodem na další mateřskou vyčerpat co nejvíce)
 • pokud se ani jeden z rodičů nemocenského pojištění neúčastnil, nemáte možnost volit si výši RP; příspěvek se vám automaticky rozloží do 4 let a budete dostávat 7 600 Kč prvních 9 měsíců, po zbytek období pak 3 800 Kč měsíčně

PPM nebo RP lze vždy pobírat jen na nejmladší dítě v rodině, tyto příspěvky nelze současně pobírat za více sourozenců různého věku (není možné to obejít ani tím, že by na jedno dítě pobírala příspěvek matka a na druhé otec). Pokud tedy očekáváte příchod dalšího potomka a budete přecházet z rodičovské opět na mateřskou, včas informujte příslušný úřad státní sociální podpory, aby vám k určitému datu ukončil zasílání RP tak, aby se vám nepřekrýval s PPM.

Rodičovský příspěvek můžete pobírat i v případě, že dítko, o něž pečujete, začne navštěvovat jesle či mateřskou školu: pokud je mladší 2 let, může v nich strávit maximálně 46 hodin měsíčně; u dětí starších 2 let již není délka pobytu omezena.

Návrat do zaměstnání

Pokud se budete vracet do původního zaměstnání již po skončení mateřské dovolené (tj. do 22 týdnů od porodu), je zaměstnavatel povinen vás zařadit na původní práci a pracoviště. Pokud to není možné (původní pozice zanikla nebo pracoviště bylo zrušeno), může vás zařadit na jiné pracovní místo, ale na stejný druh práce sjednaný v pracovní smlouvě.

Pokud se do zaměstnání vracíce po skončení rodičovské dovolené, nemá zaměstnavatel povinnost vás zařadit přesně na původní práci a pracoviště, ale má pouze obecnou povinnost přidělovat vám stejný druh práce podle pracovní smlouvy. Pokud to ze strany zaměstnavatele není možné, může vám navrhnout písemnou dohodu o změně obsahu pracovní smlouvy (nesmí vás však ke změně nutit, pokud s ní nesouhlasíte).

Pokud by vám zaměstnavatel nemohl přidělit práci dle pracovní smlouvy, ani jste se nedohodli na změně pracovní náplně, musí vám až do skončení pracovního poměru poskytnout náhradu mzdy. Jestliže vám zaměstnavatel nemůže poskytnout práci dle pracovní smlouvy z důvodu organizačních změn ve firmě, může s vámi formou výpovědi nebo dohody rozvázat pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti. V tom případě máte nárok na odstupné.

 

 

Diskuze

Přidat komentář k článku Mateřská versus rodičovská dovolená

Napište nám